Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 LỀU TRONG TRẠI TỊ NẠN
  Hạng mục thi công   TOÀN BỘ KHU VỰC
  Thực hiện   12/2014
  Diện tích   60M2/LỀU x 480 LỀU
  Mục đích   CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO NGƯỜI TỊ NẠN
  Kết quả   NHIỆT ĐỘ TRONG LỀU ĐÃ GIẢM 12oC

 

 

 

 

 

 

 


    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên quan