Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000

INSULATION OF PERSONAL HOUSE
  Hạng mục thi công   Mái & Tường
  Thực hiện   12/2014
  Diện tích   190 M2
  Mục đích   TIÊT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  Kết quả   HẾT ĐỌNG NƯỚC, MÁT VÀO MÙA HÈ, ẤM VÀO MÙA ĐÔNG