Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000

INDUSTRIAL FACTORY
  Hạng mục thi công   TOÀN NHÀ MÁY
  Thực hiện   03/2014
  Diện tích   3480 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, KHÔNG THẤM NƯỚC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THOẢI MÁI
  Kết quả   TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HÓA ĐƠN, CÔNG NHÂN THOẢI MÁI TĂNG, KHÔNG RÒ RỈ NƯỚC