Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000
GROUND SELF-DEFENSE FORCE
  Hạng mục thi công   SỬA CHỮA MÁI NHÀ VÀ CẢI THIỆN
  Thực hiện   05/2012
  Diện tích   1980 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, THOẢI MÁI VÀ KHÔNG THẤM NƯỚC
  Kết quả   NHIỆT ĐỘ ĐÃ ĐÁNH RƠI XUỐNG VÀ KHÔNG BỊ RÒ RỈ NƯỚC